Privatlivspolitik

1       Privatlivspolitik for Valsoe A/S

Valsoe A/S er en professionel salgs- og servicevirksomhed, der tilbyder sine kunder en bred vifte af medicinsk udstyr til brug for medicinsk billedbehandling.

I det følgende kan du læse, hvordan Valsoe A/S håndterer personoplysninger, herunder hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personoplysninger.

2       Dataansvarlig

Valsoe A/S er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Valsoe A/S

CVR-nr.: 36 53 36 33

Axel Kiers Vej 28

8270 Højbjerg

Kontaktperson: Michael Valsø

E-mail: m@valsoe.com

3        Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er

 • nødvendige for at kunne give et tilbud på vores produkter og services
 • nødvendige for at indgå en aftale om levering af vores produkter og services
 • nødvendige for at indgå en aftale om køb af associerede ydelser eller varer fra vores samarbejdspartnere
 • nødvendige for at forbedre vores produkter og services

Derudover kan det være bestemt ved lov hvilke type personoplysninger, som vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 (almindelige personoplysninger), 9 (følsomme personoplysninger) i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016). Behandlingen sker typisk, fordi du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os, eller vi er juridisk forpligtet til at foretage en behandling.

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

 

 • Oplysninger til brug for at give et tilbud og/eller indgå en aftale. I forbindelse med indgåelse af en aftale behandler vi de personoplysninger, som du selv giver til Det omfatter typisk almindelige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling og e-mailadresse). Vi behandler disse personoplysninger for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.
 • Oplysninger til brug for at levere produktet eller serviceydelsen. Vi behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet os. Oplysningerne kan du enten selv have givet os, eller vi kan have indhentet dem fra tredjepart, herunder offentliggjorte personoplysninger. Der kan udover kontaktoplysninger være tekniske oplysninger omkring dit behov og/eller udstyr.
 • Følsomme oplysninger. Vi behandler kun undtagelsesvis følsomme personoplysninger, og kun i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne rådgive dig, eller hvis lovgivningen kræver det. Hvis ikke retten eller pligten følger af lovgivningen, indhenter vi dit samtykke til at behandle følsomme personoplysninger. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbredsoplysninger i form af billeder til analysebrug.

4       Markedsføring

Personoplysningerne vil ikke blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, medmindre du har givet eksplicit samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

5       Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at vi kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra Valsoe A/S og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren.

Vi kan blandt andet videregive personoplysningerne til

 • vores IT-leverandører, herunder hosting (opbevaring af personoplysningerne på vores vegne) og it-support
 • eksterne leverandører og samarbejdspartnere, der er nødvendige for at opfylde aftalen, herunder producenter af medicinsk udstyr og transportører
 • vores egne leverandører og samarbejdspartnere som for eksempel vores bank, forsikringsselskab og revisor mv.
 • offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for Valsoe A/S, eller vi er pålagt det i henhold til lov

Vi overfører ikke personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, medmindre vores aftale nødvendiggør det, herunder eksempelvis i forbindelse med indkøb. Ved videregivelse til databehandlere uden for EU/EØS sikrer vi ved brug af blandt andet databehandleraftaler, at dine oplysninger og rettigheder forbliver beskyttede, og at beskyttelsesniveauet er højt.

6       Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, så længe du er kunde hos os.

Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning.

I henhold til bogføringsloven gemmer vi normalt dine personoplysninger i 5 år, hvorefter personoplysningerne automatisk vil blive slettet. Følsomme oplysninger i form af scanninger og billeder vil som udgangspunkt blive slettet 1 år efter opgaven er afsluttet.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende retssag mv.

7       Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig. Din ret til indsigt kan dog være begrænset ved lov, herunder på baggrund af tavshedspligt, eller for at beskytte andres privatliv. Vores interne knowhow, vurderinger og notater mv. er også undtaget for retten til indsigt
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt elektronisk format)
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle personoplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, som ikke er nødvendige for, at vi fortsat kan betjene dig som kunde, eller som vi har ret til fortsat at behandle
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Dette kan medføre, at vi muligvis ikke er i stand til at tilbyde dig visse ydelser
 • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen

Du kan sende din anmodning til e-mailadressen oplyst under pkt. 2. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

8       Klage

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mailadressen oplyst under pkt. 2.

Du har også mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

9       Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Version 1 – juni 2018